Elektro

 • Výroba typizovaných a atypických elektrických rozvádzačov
 • Rozvádzače panelové pre NN rozvodne 
 • Rozvádzače technologické 
 • Rozvádzače pre priemysel a stavebníctvo 
 • Rozvádzače merania a regulácie 
 • Rozvádzače pre jednoúčelové stroje a zariadenia 
 • Rozvádzače merania spotreby elektriny, skupinové a individuálne 
 • Rozvádzače verejného osvetlenia 
 • Rozvádzače pre bytovú výstavbu 
 • Ovládacie skrinky 
 • Montáž, oprava a údržba elektroinštalácií
 • Stavebné a priemyselné elektroinštalácie
 • Elektroinštalácie technologických zariadení a liniek
 • Rozvody pre motorové pohony v priemysle a energetike
 • Dodávky a montáž elektrických rozvádzačov
 • Umelé osvetlenie v interiéroch a exteriéroch
 • Elektrické ohrevy a vykurovanie v priemysle a stavebníctve
 • Vnútorné ochrany pred atmosférickým a indukčným prepätím
 • Východiskové – sa vykonávajú pred uvedením nových elektrických zariadení do prevádzky alebo po ich rekonštrukcií
 • Pravidelné – v pravidelných intervaloch, v lehotách určených podľa prostredia alebo druhu priestoru
 • Mimoriadne – ak si to vyžadujú určité okolnosti
 • Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení bez rozdielu napätia aj vo výbušnom prostredí
 • V rámci revíznej činnosti vykonávame odborné prehliadky elektrických zariadení: 
  • Káblové rozvody a prípojky VN/NN 
  • Transformátorové stanice a rozvodne VN/NN 
  • Priemyselná elektroinštalácia 
  • Stavebná elektroinštalácia 
  • Elektroinštalácia v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu 
  • Bleskozvody a uzemňovacie siete 
  • Revízia elektrických spotrebičov a elektrického náradia 
  • Revízie elektrických zariadení a strojov 
 • Inštalácia bleskozvodov v priemyselných objektoch, bytových domoch a rodinných domoch
 • Revízie a úradné skúšky bleskozvodov
 • Oprava a rekonštrukcia bleskozvodov

Ing. Dušan Valo

vedúci elektro

+421 918 733 538

elektro@elektroval.sk