Mechano

 • Návrh, výroba a montáž oceľových konštrukcií podľa požiadaviek zákazníka.
 • Výroba zvarencov do hmotnosti 8 ton (8 tonový mostový žeriav).
 • Zváranie ocelí (vrátane triedy 17).
 • Zváranie hliníkových zliatin.
 • Zváranie metódami : MIG/MAG, TIG, MMA a zváranie plameňom.
 • Trieskové obrábanie kovov.
 • Sústruženie podľa požiadaviek zákazníka.
 • Frézovanie podľa požiadaviek zákazníka.

TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY A

 • a1 parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115 t/h (I. trieda)
 • a2 parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h do 115 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom nad 35 MW (II. trieda)
 • a3 parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom nad 5,8 MW do 35 MW vrátane (III. trieda)
 • a4 parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom do 5,8 MW vrátane (IV. trieda)
 • b1 tlaková nádoba stabilná, obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri atmosferickom tlaku s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 20 (200), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky
 • b2 tlaková nádoba stabilná, obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50), okrem nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky

TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY B

 • a vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda)
 • b1 tlaková nádoba stabilná, obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50), do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre
 • b2 tlaková nádoba stabilná, obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2,5 (25)
 • e1 potrubné vedenie na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 0,05 MPa do 1 MPa, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 200 (2 000) a väčší
 • e2 potrubné vedenie s pracovnou látkou vodná para alebo horúca voda, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 (3 500) a väčší, pričom menovitá svetlosť potrubia je väčšia ako DN 100, a to bez ohľadu na rozšírené časti,
 • f1 bezpečnostné príslušenstvo, ktoré chráni technické zariadenie tlakové pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku
 • f2 bezpečnostné príslušenstvo, ktoré zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť
 • f3 bezpečnostné príslušenstvo, ktoré zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie úrovne hladiny a prekročenie ich okrajových hraníc v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť
 •  f4 bezpečnostné príslušenstvo, ktoré je určené na automatickú prevádzku na parného a kvapalinového kotla, napríklad na automatické odluhovanie a odkalovanie, na automatickú reguláciu prietoku, napájania a teploty prehriatej a prihriatej pary a vody

TECHNICKÉ ZARIADENIA PLYNOVÉ SKUPINY A

 • znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe vyšším 0,4 MPa
 • g rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod
 • h spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní

TECHNICKÉ ZARIADENIA PLYNOVÉ SKUPINY B

 • f  znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g)
 • g rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu
 • h spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW o 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA ZDVÍHACIE SKUPINA A

 • a žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu
 • b pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m
 • e regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA ZDVÍHACIE SKUPINA B

 • a1 žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane
 • a2 vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien
 • c1 zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO
 • c2 zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)
 • d1 zdvíhacia rampa
 • d2 zdvíhacia plošina
 • d3 stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
 • d4 zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu
 • f zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m
 • g regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie
 • h javiskové zariadenie s ľudským pohonom
 • Montáž, oprava a údržba rozvodov pitnej a úžitkovej vody v priemyselných objektoch, rodinných domoch a bytoch.
 • Montáž, oprava a údržba technológií na úpravu vody.
 • Montáž, oprava a údržba rozvodov odpadovej vody.
 • Montáž, oprava a údržba plynových a elektrických kotlov a kotlov na tuhé alebo pevné palivá.
 • Realizácia kotolní a systémov ústredného kúrenia.
 • Montáž kotlov na pevné alebo tuhé palivo, pripájanie teplovodných krbových vložiek a ich prepojenie s akumulačnými zásobníkmi vody.
 • Montáž, oprava a údržba zásobníkov teplej vody.
 • Montáž, oprava a údržba ústredného kúrenia.
 • Montáž, oprava a údržba vykurovania priemyselných hál.

Matej Valo

vedúci mechano

+421 918 648 047

mechano@elektroval.sk